28.08.2023

Vastuullisuusteemat esille kannattavuusanalyysin rinnakkaislöydöksenä

Tuntuuko siltä, että vastuullisuushöttö tulee jo korvista ulos, mutta siitä on edelleen vaikea löytää mitään konkretiaa oman yrityksen kannalta? Onko ESG kuin märkä saippua, josta ei saa pitävää otetta?
ESG vastuullisuus ja olennaisuusanalyysi

Yrityksillä on taipumus nostaa vastuullisuusviestinnässään kärjeksi sellaisia väittämiä, joita asiakkaiden ja sidosryhmien arvellaan pitävän myönteisinä yrityskuvan kannalta. Joskus väittämät saattavat olla jopa tuulesta temmattuja. Viisaampaa – etenkin pidemmän päälle – on kuitenkin kertoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisia tosiasioita.

Verrokiksi voidaan tarkastella kirjanpitolakia, jossa olennaisuuden periaate on kirjattu seuraavasti: ”Tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella." Mielestäni tämä periaate on hyvä ohjenuora myös vastuullisuusraportoinnissa.

Liiketaloustieteen oppikirjasta tuttu reaaliprosessin kuvaus tarjoaa hyvän työkalun myös vastuullisuuskysymysten tarkasteluun. Ison möhkäleen voi pilkkoa pieniksi osiksi tarkastelemalla reaaliprosessin kutakin elementtiä erikseen. 

Vastuullisuusraportoinnin pohjaksihan yrityksen on tehtävä ns. olennaisuusanalyysi. Siinä määritellään, mitkä ovat juuri kyseisen yrityksen toiminnan kannalta olennaiset vastuullisuusaiheet. Raportoinnissa taas on syytä keskittyä siihen, mikä on näiden asioiden todellinen tila ja miten se kehittyy ajan mittaan.

Samalla kertaa, kun reaaliprosessin analyysissa selvitetään tuloksenteon näkökulmasta kunkin osavaiheen euromääräinen merkitys, voi jokaisen kysymyksen kohdalla myös pohtia, liittyykö siihen olennaisia ESG-asioita. 

Luupin alla E, S ja G

Environment-osioon eli ympäristövastuuseen kuuluvia asioita ovat yrityksen toiminnan vaikutukset ympäristöön, myös välillisesti. Tässä kohtaa tutkaillaan mm. energiankulutusta, tuotettuja jätteitä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristövastuun näkökulmasta on selvitettävä myös toimitusketjut, esimerkiksi raaka-aineiden alkuperäinen lähdemaa sekä mahdollisen kierrätysmateriaalin osuus. Paikallisten ostojen avulla vähennetään raaka-aineen ja materiaalien kuljetusten ympäristövaikutuksia.

Social-osio kattaa henkilöstöön liittyvät asiat. Monet näistä ovat aiemmin tuttuja henkilöstötilinpäätökseen liittyviä asioita, kuten henkilöstön määrä, ikä- ja sukupuolijakaumat, työtyytyväisyyskyselyjen tulokset, koulutussatsaukset, työturvallisuus, tapaturmataajuus ja niin edelleen. Lisäksi sosiaalisen vastuun tarkastelu kattaa myös hankintaketjuissa noudatetut eettiset periaatteet, ihmisoikeuksien ja työolojen huomioinnin, tuotteiden turvallisuuden ja tuotevastuun sekä asiakastyytyväisyyden.

Governance-osiossa keskiössä ovat liiketoiminnan kestävyys sekä taloudelliset vaikutukset yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin. Perinteinen tilinpäätös on tämän osion kulmakivi. Osiossa tarkastellaan myös yrityksen ulkopuolelle kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia paikallisessa ja laajemmassa mittakaavassa aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Vastuullisuusmittareina ovat esimerkiksi yrityksen verojalanjälki ja henkilöstökulut.

Reaaliprosessin analyysin ja siihen liittyvän vastuullisuuspuntaroinnin tuloksena syntyy lista ESG-nostoista pohjaksi olennaisuusanalyysille. Rinnakkaislöydöksenä on usein myös merkittävä tulosparannus, joka syntyy reaaliprosessia kehitettäessä eri osissa saatavien kustannussäästöjen ja lisätulojen yhteisvaikutuksena.

Vain kannattavan liiketoiminnan avulla yritys pystyy huolehtimaan vastuullisuuden kaikista elementeistä. Tätä kokonaisuutta voi kutsua kannattavaksi vastuullisuudeksi.

PenTen Oy:n Spurtti1000™ -paketissa hahmotetaan yrityksen vastuullisuusasioiden nykytila sekä tunnistetaan ja jäsennetään oman liiketoiminnan kannalta olennaiset kysymykset tavoiteltaessa vastuullista ja ilmastoviisaasta toimintatapaa.

Syvemmälle menevän Spurtti3000™ -paketin tavoitteena on työstää selkeät linjaratkaisut keskeisistä vastuullisuustoimenpiteistä sekä konkreettiset seurannan mittarit. Tuloksena syntyy yrityksen vastuullisuusperiaatteet tai vastuullisuuskäsikirja. Dokumentti on hyödyksi mm. kilpailutuksissa ja raportoinnissa esimerkiksi alihankintaketjujen tarpeisiin.

ESG-vastuullisuuteen liittyviä referenssejä löytyy täältä.